จัดเก็บ/ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2557 (10 พ.ย.57)
โพสโดย patlung2 เมื่อ October 14 2014 13:26:09

 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดเก็บ/ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เป็นประจำทุกปีๆละ 3 ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ 1 ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  ภาคเรียนที่ 2  ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน และสิ้นปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลไปใช้สำหรับการบริหารจัดการศึกษา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ในระบบ DMC ที่เว็บไซด์ http://portal.bopp-obec.info/obec57 โดยใช้ Username และ Password เดิม โดยดำเนินการดังนี้

1. ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ย้ายเข้า ย้ายออก ตามความเป็นจริง

2. แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่ให้ถูกต้องที่สุด

3. ยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 กรณีที่ยืนยันข้อมูลแล้วแต่ต้องการแก้ไข โรงเรียนสามารถยกเลิกยืนยันข้อมูลได้เอง จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และหลังจากนั้น (วันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2557) ต้องแจ้งเขตพื้นที่การศึกษายกเลิกข้อมูลให้

4. ระบบจะปิดเพื่อประมวลผลข้อมูล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 24.00 น. เป็นอันสิ้นสุดการกรอกข้อมูล

5. รายงานจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดแบบรายงานข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557