[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 4.1 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2557   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์     ปฎิทินกิจกรรม    E-Filing สพฐ.

เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้าง
ผู้เขียน : บ้านดอนประดู่
วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557
เข้าชม : 1606
Bookmark and Share


ประกาศโรงเรียนบ้านดอนประดู่  เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณ  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 297,000.00 บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th ,www.phatthalung2.go.thข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 30 ธ.ค. 2557
      ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานเพดาน(แก้ไข) 25 ธ.ค. 2557
      ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ก งานเพดาน 25 ธ.ค. 2557
      ประกาศสอบราคาจ้าง 24 ธ.ค. 2557
      ประกาศสอบราคาจ้าง 20 ธ.ค. 2557


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2
Myoffice_Max v.4 power by taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010