News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  เปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา "แม่ขรีเกมส์ ปีการศึกษา 2562" 4 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (4 กรกฎาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา แม่ขรีเกมส์ ปีการศึกษา 2562” ณ สนามโรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของนักเรียน และเพื่อเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน อีกทั้งเพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน และเยาวชน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม เปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา "แม่ขรีเกมส์ ปีการศึกษา 2562"