News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียน "โรงเรียนบ้านวังปริง และโรงเรียนบ้านคู" 4 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (4 กรกฎาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด" จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังปริง และโรงเรียนบ้านคู อำเภอกงหรา ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน และตรวจเยี่ยมชั้นเรียน พบปะนักเรียน อีกทั้งได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครู และบุคลากร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ตรวจเยี่ยมโรงเรียน "โรงเรียนบ้านวังปริง และโรงเรียนบ้านคู"