News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  "ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารกลางวันและตรวจเยี่ยมโรงเรียน" 10 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (10 กรกฎาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารกลางวันและตรวจเยี่ยมโรงเรียน" จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดควนโก (ไพศาลประชาอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) และโรงเรียนวัดแหลมจองถนน อำเภอเขาชัยสน โดยได้เน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง ทั้งนี้ อาหารกลางวันของโรงเรียนต้องมีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักโภชนาการ มีความสะอาด และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ อีกทั้งติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมชั้นเรียน พบปะพูดคุยกับนักเรียนติดตามการอ่านการเขียนของนักเรียน และพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครู และบุคลากร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงานต่อไป...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม "ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารกลางวันและตรวจเยี่ยมโรงเรียน"