News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู 15 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (15 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู” ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูในสังกัด และมีนโยบายให้สำรวจข้อมูลบ้านพักครู เพื่อใช้ประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู ตามความจำเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู