News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  "ตรวจเยี่ยมโรงเรียน" ติดตามการดำเนินงาน 22 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (22 กรกฎาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด" จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช โรงเรียนบ้านเกาะเสือ โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) และโรงเรียนบ้านเกาะโคบ อำเภอปากพะยูน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งได้พบปะ ประชุมบุคลากรของโรงเรียนเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการอาหารกลางวัน โดยได้เน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ อาหารกลางวันของโรงเรียนต้องมีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักโภชนาการ มีความสะอาด และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม "ตรวจเยี่ยมโรงเรียน" ติดตามการดำเนินงาน