News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  จัดทำแผนงาน/โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 23 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)" เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 28 โรงเรียน โดยมี ประธานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม จัดทำแผนงาน/โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563