News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  "ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางมวง" 24 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางมวง" อำเภอปากพะยูน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน ติดตามการอ่านการเขียนของนักเรียน และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ อีกทั้งได้ติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยได้เน้นย้ำให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สะอาด และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม "ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบางมวง"