News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมผู้บริหารการศึกษาและประธานเครือข่าย 24 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา” เพื่อแจ้งและหารือข้อราชการ และเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 11 เครือข่าย เข้าร่วมประชุม...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมผู้บริหารการศึกษาและประธานเครือข่าย