News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพังกิ่ง 31 กรกฏาคม 2562

   วันนี้ (31 กรกฎาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพังกิ่ง" อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน ติดตามการอ่านการเขียนของนักเรียน และติดตามโครงการอาหารกลางวัน โดยได้เน้นย้ำให้โรงเรียนดำเนินการโครงการอาหารกลางวันให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีความสะอาด และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน อีกทั้งติดตามการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพังกิ่ง