News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาของอำเภอเทพา สพป.สงขลา เขต 3 1 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาของอำเภอเทพา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3" มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารการศึกษา และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ในการนี้ คณะศึกษาดูงานได้มาเยี่ยมชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และบุคลากรต้อนรับ ณ ห้องท่านเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาของอำเภอเทพา สพป.สงขลา เขต 3