News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าแก่ 1 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าแก่" อำเภอกงหรา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และติดตามการอ่านการเขียนของนักเรียน จากนั้นได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและครูผู้สอน เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าแก่