News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ต้อนรับผู้เข้ารับการประเมินระดับเขตตรวจราชการที่ 5 3 สิงหาคม 2562

   วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ต้อนรับคณะครู บุคลากร และนักเรียนจากโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 5" ที่มาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 5...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ต้อนรับผู้เข้ารับการประเมินระดับเขตตรวจราชการที่ 5