News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  "ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพระเกิด" 6 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (6 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพระเกิด" อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และติดตามการอ่านการเขียนของนักเรียน อีกทั้งได้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ และตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่อไป...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม "ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพระเกิด"