News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 7 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (7 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานเปิด “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยมีบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยแก่บุคลากรในหน่วยงาน สร้างความตระหนักและร่วมรณรงค์การลดขยะมูลฝอย การลดการใช้ถุงพลาสติก การลดการใช้แก้วพลาสติก และการลดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร อีกทั้งเพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม