News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline 8 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (8 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขยายผลการดำเนินงานเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2” ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และบุคลากรจากโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 114 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้เอกสาร ลดการใช้ทรัพยากร ให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทน และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ อันจะสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline