News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  Best Practices การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 13 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (13 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา" ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ NEW DLTV และเพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ผู้บริหารหรือครูโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 จำนวน 45 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เข้าร่วมการอบรม...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม Best Practices การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562