News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบัติราชการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม" เพื่อให้การดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปตามความต้องการ จำเป็นของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563