News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  Video Conference "สพป. กับ สถานศึกษาในสังกัด" ครั้งที่ 1/2562 19 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (19 สิงหาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 กับสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1/2562” ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้กำหนดประชุมข้อราชการเกี่ยวกับการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการยกระดับคุณภาพการศึกษา...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรม Video Conference "สพป. กับ สถานศึกษาในสังกัด" ครั้งที่ 1/2562