News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน "เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา" 23 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด" จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านควนประกอบ อำเภอกงหรา โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ อำเภอตะโหมด และโรงเรียนวัดโคกตะเคียน อำเภอป่าบอน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน และตรวจเยี่ยมชั้นเรียน พบปะนักเรียน อีกทั้งได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครู และบุคลากร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่อไป

ภาพกิจกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน "เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา"