News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  ประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 29 สิงหาคม 2562

   วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562" และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนบ้านท่าลาด และโรงเรียนบ้านเกาะทองสม มานำเสนอการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 99 คน ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 87 คน และบุคลากรในสังกัด จำนวน 12 คน...จุฑาทิพย์ หอยนกคง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ข่าว

ภาพกิจกรรม ประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน