News ข่าวสารและกิจกรรม
 

แสดงความยินดีและให้โอวาทข ...
Update : 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำ ...
Update : 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 11.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การชี้แจงภารกิจของสำนักงา ...
Update : 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาต ...
Update : 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.25 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปฏ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคว ...
Update : 15 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านม่ ...
Update : 15 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเก ...
Update : 15 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการวางแผน ...
Update : 14 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงการสอบ NT และ ...
Update : 13 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 13 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโรจ ...
Update : 12 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.50 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านต้ ...
Update : 12 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 11.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลา ...
Update : 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.55 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การจัดทำรายงานการประเมินต ...
Update : 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 11.55 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ให้โอวาท" ครูรายเดือนแก้ ...
Update : 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 10.50 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การพัฒนาผู้บริหารเพื่อมีภ ...
Update : 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“เข้าแถวเคารพธงชาติ” วันจ ...
Update : 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Conference "การเลื่อนเงิน ...
Update : 8 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 6 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลอน ...
Update : 5 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 14.40 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านร่ ...
Update : 5 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.35 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดควน ...
Update : 5 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 11.50 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดควน ...
Update : 5 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.40 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ สพป. ...
Update : 5 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีก ...
Update : 3 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการ ...
Update : 2 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (2 กุมพาพันธ์ 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 พบปะข ...
Update : 1 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เตรียมความพร้อม "การทดสอบ ...
Update : 1 กุมภาพันธ์ 2562
วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 11.20 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วางพวงหรีดและเป็นเจ้าภาพส ...
Update : 31 มกราคม 2562
วันนี้ (31 มกราคม 2562) เวลา 17.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ...
Update : 30 มกราคม 2562
วันนี้ (30 มกราคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 30 มกราคม 2562
วันนี้ (30 มกราคม 2562) เวลา 08.00 น. นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการจิตอาสาพระราชทานตา ...
Update : 29 มกราคม 2562
วันนี้ (๒๙ มกราคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ...
Update : 29 มกราคม 2562
วันนี้ (29 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงการดำเนินการท ...
Update : 28 มกราคม 2562
วันนี้ (28 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เข้าแถวเคารพธงชาติ “ธำรงไ ...
Update : 28 มกราคม 2562
วันนี้ (28 มกราคม 2562) เวลา 08.25 น. ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงการประเมินเพื ...
Update : 25 มกราคม 2562
วันนี้ (25 มกราคม 2562) เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "ประชุมการรับ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“เปิดบ้านการศึกษาพิเศษ ปั ...
Update : 24 มกราคม 2562
วันนี้ (24 มกราคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 23 มกราคม 2562
วันนี้ (23 มกราคม 2562) เวลา 08.00 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมรั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมปฏิบัติการผู้บริหาร ...
Update : 22 มกราคม 2562
วันนี้ (22 มกราคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินข้าราชการครูและบุค ...
Update : 22 มกราคม 2562
วันนี้ (22 มกราคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับร ...
Update : 22 มกราคม 2562
วันนี้ (22 มกราคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เข้าแถวเคารพธงชาติ "ธำรงไ ...
Update : 21 มกราคม 2562
วันนี้ (21 มกราคม 2562) เวลา 08.25 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปฏิบัต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิจารณาโครงการเพื่อกำหนดแ ...
Update : 17 มกราคม 2562
วันนี้ (17 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็ ...
Update : 17 มกราคม 2562
"คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง" วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กีฬาวันครู "คึกคัก" ผอ.สพ ...
Update : 14 มกราคม 2562
วันนี้ (14 มกราคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เริ่มแล้ว..."กีฬาวันครู"  ...
Update : 14 มกราคม 2562
"คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง" วันนี้ (14 มกราคม 2562) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การทดสอบการแข่งขันทางวิชา ...
Update : 14 มกราคม 2562
วันที่ 13 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"วันเด็กแห่งชาติ 2562" โร ...
Update : 12 มกราคม 2562
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2 ...
Update : 12 มกราคม 2562
วันนี้ (12 มกราคม 2562) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดบูทและจัดกิจกรรมงานวันเด ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ให้โอวาท "ครูผู้ช่วย" บรร ...
Update : 11 มกราคม 2562
วันนี้ (11 มกราคม 2562) เวลา 10.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เตรียมพร้อม "จัดงานวันครู ...
Update : 11 มกราคม 2562
วันนี้ (11 มกราคม 2562) เวลา 08.45 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"เข้าแถวเคารพธงชาติ" กิจก ...
Update : 11 มกราคม 2562
วันนี้ (11 มกราคม 2562) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำ ...
Update : 10 มกราคม 2562
วันนี้ (10 มกราคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  ...
Update : 10 มกราคม 2562
วันนี้ (10 มกราคม 2562) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

มหกรรมความสามารถทางศิลปหั ...
Update : 10 มกราคม 2562
วันที่ 9 มกราคม 2562 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรี ...
Update : 8 มกราคม 2562
วันนี้ (8 มกราคม 2562) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โรงเรียนในสังกัด สพป.พัทล ...
Update : 8 มกราคม 2562
วันที่ 6-7 มกราคม 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 "เตรียมความพ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ...
Update : 7 มกราคม 2562
วันนี้ (7 มกราคม 2562) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุม "คณะกรรมการรับนักเ ...
Update : 4 มกราคม 2562
วันนี้ (4 มกราคม 2562) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุม "การจัดงานวันครู ค ...
Update : 3 มกราคม 2562
วันนี้ (3 มกราคม 2562) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แนวทางบูรณาการการจัดการศึ ...
Update : 3 มกราคม 2562
วันนี้ (3 มกราคม 2562) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมทีมบริหาร สพป.พัทลุ ...
Update : 3 มกราคม 2562
วันนี้ (3 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"กิจกรรมสานสัมพันธ์เสริมส ...
Update : 3 มกราคม 2562
วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “จัดกิจกรรมสานสั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.โรงเรียนตะโหมดอวยพรปีใ ...
Update : 2 มกราคม 2562
วันนี้ (2 มกราคม 2562) เวลา 10.15 น. นายสมพงศ์ บุญชรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด พร้อมด้วยรองผู้อำ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 2 มกราคม 2562
วันนี้ (2 มกราคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พี่ช่วยน้อง และผู้ใหญ่ใจ ...
Update : 30 ธันวาคม 2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ออกเยี่ยมจุดตรวจเทศกาลปี ...
Update : 28 ธันวาคม 2561
วันนี้ (28 ธันวาคม 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมรอง ผอ.สพป. และผู้อ ...
Update : 28 ธันวาคม 2561
วันนี้ (28 ธันวาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมกาแฟสัญจรของชมรมรั ...
Update : 28 ธันวาคม 2561
วันนี้ (28 ธันวาคม 2561) เวลา 07.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 "เยี่ ...
Update : 27 ธันวาคม 2561
วันนี้ (27 ธันวาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ "การประชุมว ...
Update : 27 ธันวาคม 2561
ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์แ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป.พท. 2 ลงพื้นที่เยี ...
Update : 26 ธันวาคม 2561
วันนี้ (26 ธันวาคม 2561) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 26 ธันวาคม 2561
วันนี้ (26 ธันวาคม 2561) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่ให้กำลังใจตัวแทน ...
Update : 25 ธันวาคม 2561
วันนี้ (25 ธันวาคม 2561) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สร้างขวัญกำลังใจนักเรียน  ...
Update : 25 ธันวาคม 2561
วันนี้ (25 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีมอบหนังสือและอุปกรณ์ก ...
Update : 24 ธันวาคม 2561
วันนี้ (24 ธันวาคม 2561) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สังเคราะห์ความเสี่ยงตามกิ ...
Update : 24 ธันวาคม 2561
วันนี้ (24 ธันวาคม 2561) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมปฏิบัติการ ”สังเคราะ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"เตรียมความพร้อมนิเทศ ติด ...
Update : 24 ธันวาคม 2561
วันนี้ (24 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ...
Update : 24 ธันวาคม 2561
วันนี้ (24 ธันวาคม 2561) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สร้างขวัญกำลังใจนักเรียน  ...
Update : 21 ธันวาคม 2561
วันนี้ (21 ธันวาคม 2561) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 "ตรวจ ...
Update : 21 ธันวาคม 2561
วันนี้ (21 ธันวาคม 2561) เวลา 11.15 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป.พท.2 "สร้างขวัญกำล ...
Update : 21 ธันวาคม 2561
วันนี้ (21 ธันวาคม 2561) เวลา 09.15 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน ...
Update : 20 ธันวาคม 2561
วันนี้ (20 ธันวาคม 2561) เวลา 11.15 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 “สร้า ...
Update : 20 ธันวาคม 2561
วันนี้ (20 ธันวาคม 2561) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ...
Update : 19 ธันวาคม 2561
วันนี้ (19 ธันวาคม 2561) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( ...
Update : 19 ธันวาคม 2561
วันนี้ (19 ธันวาคม 2561) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมคณะกรร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ต้อนร ...
Update : 18 ธันวาคม 2561
วันนี้ (18 ธันวาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินข้าราชการครูและบุค ...
Update : 18 ธันวาคม 2561
วันนี้ (18 ธันวาคม 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเมินข้าราชการครูและบุค ...
Update : 18 ธันวาคม 2561
วันนี้ (18 ธันวาคม 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ...
Update : 17 ธันวาคม 2561
วันนี้ (17 ธันวาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิจารณาคัดเลือก"ครูดีศรีเ ...
Update : 17 ธันวาคม 2561
วันนี้ (17 ธันวาคม 2561) เวลา 09.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างก ...
Update : 17 ธันวาคม 2561
วันนี้ (17 ธันวาคม 2561) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“ทีมผู้บริหารสถานศึกษา ปี ...
Update : 14 ธันวาคม 2561
วันนี้ (14 ธันวาคม 2561) “ทีมผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2559” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ ...
Update : 14 ธันวาคม 2561
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมโครงการโ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือแ ...
Update : 13 ธันวาคม 2561
วันนี้ (13 ธันวาคม 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“รับการนิเทศบูรณาการโดยใช ...
Update : 13 ธันวาคม 2561
วันนี้ (13 ธันวาคม 2561) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมพิจารณากลั่นกรองจำน ...
Update : 12 ธันวาคม 2561
วันนี้ (12 ธันวาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า “ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 12 ธันวาคม 2561
วันนี้ (12 ธันวาคม 2561) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เตรียมความพร้อมการจัดงานว ...
Update : 11 ธันวาคม 2561
วันนี้ (11 ธันวาคม 2561) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทีมฟุตซอลโรงเรียนบ้านควนป ...
Update : 7 ธันวาคม 2561
วันนี้ (7 ธันวาคม 2561) เวลา 16.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
  จิตอาสาจุดบริการ
Update : 19 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนลดอุบัติ ...
ดูรายละเอียด...
 
  จัดทำแผน
Update : 8 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 3 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง ...
ดูรายละเอียด...
 
  ที่นี่ต้นประดู่
Update : 16 ตุลาคม 2560
29 ก.ย.2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรี ...
ดูรายละเอียด...
 
  ธนาคารโรงเรียน
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัด ...
ดูรายละเอียด...
 
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
Update : 16 สิงหาคม 2560
“ปิ๊ง ไอเดีย พัทลุง เขต 2 เคาะประตูบ้านติดตามนักเร ...
ดูรายละเอียด...
 
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
Update : 14 สิงหาคม 2560
นายสุนาจ แก้วสุขและบุคลากรเขตพื้นที่ร่วมพิธีเนื่อง ...
ดูรายละเอียด...