News ข่าวสารและกิจกรรม
 

การรายงานจำนวนนักเรียน เพ ...
Update : 15 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2561) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำ ...
Update : 15 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พื้นที่ ...
Update : 13 พฤศจิกายน 2561
นักเรียนโรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ – ถวิลประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทล ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศ ...
Update : 13 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมคณะก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมการจัดงาน วั ...
Update : 12 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2561) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมเตรียมการจัดงาน “ว ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงการดำเนินการท ...
Update : 12 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 “ยิ้มให้ ...
Update : 12 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง ...
Update : 12 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะทำงานโครงการโรง ...
Update : 12 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมและชี้แจงบทบาทหน้าท ...
Update : 8 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ...
Update : 8 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมยามเช้า สพป.พัทลุง ...
Update : 8 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 7 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ "การรับนักศ ...
Update : 6 พฤศจิกายน 2561
ด้วยงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับก ...
Update : 6 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2561) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมหน้าเสาธง สพป.พัทล ...
Update : 5 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.25 น. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำ ...
Update : 2 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"การถวายผ้าพระกฐินพระราชท ...
Update : 2 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.39 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมและจัดทำสัญญาจ้างบุ ...
Update : 2 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมและจั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พบกันยามเช้า "2 พฤศจิกายน ...
Update : 2 พฤศจิกายน 2561
วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2561) เวลา 08.25 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปฏิบ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ "การเข้าศึก ...
Update : 31 ตุลาคม 2561
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ "การเลือกสม ...
Update : 31 ตุลาคม 2561
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 49/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบแผนง ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 31 ตุลาคม 2561
วันนี้ (31 ตุลาคม 2561) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

conference “โครงการโรงเรี ...
Update : 30 ตุลาคม 2561
วันนี้ (30 ตุลาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การดำเนินการบริหารอัตรากำ ...
Update : 30 ตุลาคม 2561
วันนี้ (30 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 ต้อนรับอ ...
Update : 29 ตุลาคม 2561
วันนี้ (29 ตุลาคม 2561) นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“เข้าแถวเช้า” กิจกรรมประจ ...
Update : 29 ตุลาคม 2561
วันนี้ (29 ตุลาคม 2561) เวลา 08.25 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปฏิบัต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมปฏิบัติการยกระดับคุ ...
Update : 25 ตุลาคม 2561
วันนี้ (25 ตุลาคม 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 25 ตุลาคม 2561
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน ...
Update : 25 ตุลาคม 2561
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 “เตรียมย ...
Update : 18 ตุลาคม 2561
วันนี้ (18 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“เข้าแถวเคารพธงชาติ” กิจก ...
Update : 18 ตุลาคม 2561
วันนี้ (18 ตุลาคม 2561) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแ ...
Update : 17 ตุลาคม 2561
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำป ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 17 ตุลาคม 2561
วันนี้ (17 ตุลาคม 2561) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาก ...
Update : 13 ตุลาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"พิธีวางพวงมาลาและถวายบัง ...
Update : 13 ตุลาคม 2561
วันนี้ (13 ตุลาคม 2561) บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาแล ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิ ...
Update : 12 ตุลาคม 2561
วันนี้ (12 ตุลาคม 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“เข้าแถวเช้า” กิจกรรมประจ ...
Update : 11 ตุลาคม 2561
วันนี้ (11 ตุลาคม 2561) เวลา 08.25 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมคณ ...
Update : 10 ตุลาคม 2561
วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากร สพป.พัทลุง เขต 2  ...
Update : 10 ตุลาคม 2561
วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) เวลา 12.00 น. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมทำ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 10 ตุลาคม 2561
วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ เด็กช ...
Update : 8 ตุลาคม 2561
วันนี้ (8 ตุลาคม 2561) เวลา 10.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“เหลียวหลัง แลน้อง ผู้ปกค ...
Update : 8 ตุลาคม 2561
วันนี้ (8 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศ กกต. ประจำจังหวัดพ ...
Update : 5 ตุลาคม 2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดพัท ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ "ค ...
Update : 4 ตุลาคม 2561
วันนี้ (4 ตุลาคม 2561) เวลา 17.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

รับมอบศาลาประดิษฐานพระพุท ...
Update : 3 ตุลาคม 2561
วันนี้ (3 ตุลาคม 2561) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมกลั่นกรองรายงานการต ...
Update : 3 ตุลาคม 2561
วันนี้ (3 ตุลาคม 2561) เวลา 09.30 น. นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้ง ...
Update : 3 ตุลาคม 2561
วันนี้ (3 ตุลาคม 2561) เวลา 08.00 น. นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 ต้อนรับข ...
Update : 2 ตุลาคม 2561
วันนี้ (2 ตุลาคม 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

"ดร.ธนุ วงษ์จินดา และคณะ" ...
Update : 2 ตุลาคม 2561
วันนี้ (2 ตุลาคม 2561) เวลา 08.30 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 เข้าแถวเ ...
Update : 2 ตุลาคม 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กตเวทิตาจิตแด่ผู้บริหารแล ...
Update : 29 กันยายน 2561
วันที่ 28 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ ...
Update : 26 กันยายน 2561
วันนี้ (26 กันยายน 2561) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 “ประชุมเชิงป ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งท ...
Update : 26 กันยายน 2561
วันนี้ (26 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กลั่นกรองมาตรฐานเครือข่าย ...
Update : 24 กันยายน 2561
วันนี้ (24 กันยายน 2561) นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ถอดประสบการณ์เพื่อพัฒนากา ...
Update : 24 กันยายน 2561
วันที่ 21 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้าน ...
Update : 21 กันยายน 2561
วันที่ 20 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

จากวันวานที่พากเพียร สู่ว ...
Update : 21 กันยายน 2561
วันที่ 20 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมข้าราชการครูและบุคล ...
Update : 21 กันยายน 2561
วันที่ 20 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านควน ...
Update : 20 กันยายน 2561
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.50 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท ...
Update : 20 กันยายน 2561
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที ...
Update : 20 กันยายน 2561
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมิน ...
Update : 19 กันยายน 2561
18 กันยายน 2561 นายสม พุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ปฏิบั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

การเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ...
Update : 19 กันยายน 2561
วันที่ 18 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท ...
Update : 19 กันยายน 2561
วันที 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมองค์คณะบุคคลที่เกี่ ...
Update : 19 กันยายน 2561
วันที่ 17 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สพป.พัทลุง เขต 2 พัฒนาศัก ...
Update : 17 กันยายน 2561
วันที่ 13 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตร ...
Update : 11 กันยายน 2561
วันนี้ (11 กันยายน 2561) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดตะโห ...
Update : 11 กันยายน 2561
วันนี้ (11 กันยายน 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์แกนนำ/อ ...
Update : 10 กันยายน 2561
วันนี้ (10 กันยายน 2561) เวลา 13.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพั ...
Update : 10 กันยายน 2561
วันนี้ (10 กันยายน 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากา ...
Update : 10 กันยายน 2561
วันที่ 9-10 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

กิจกรรมหน้าเสาธง ...
Update : 10 กันยายน 2561
วันนี้ (10 กันยายน 2561) บุคลากร สพป.พัทลุง เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสรรเส ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

มหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึ ...
Update : 7 กันยายน 2561
วันนี้ (6 กันยายน 2561) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เปิดเวทีวิชาการ ปีการศึกษา  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ...
Update : 4 กันยายน 2561
วันที่ 1 กันยายน 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่า ...
Update : 4 กันยายน 2561
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

“การบูรณาการองค์กรเครือข ...
Update : 4 กันยายน 2561
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เข ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พัฒนาบุคลากร ...
Update : 31 สิงหาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ทำงานเป็นทีม รู้รักสามัคคี" วันนี้ (31 สิงหาคม 2561) นายสม พุ่ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ทุน BAM ...
Update : 29 สิงหาคม 2561
"ไม่ทิ้งกัน BAM มอบทุนการศึกษาแสนกว่าบาทให้นักเรียนในสังกัด สพป.พัทลุง เขต 2" วันนี้ (29 สิงหาคม 256 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

เด็กออกกลางคัน ...
Update : 28 สิงหาคม 2561
"ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สพป.พัทลุง เขต 2 สร้างโอกาสทางการศึกษาลดอัตราเด็กออกกลางคัน" วันนี้ (28 สิงหา ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

มาตรฐานเครือข่าย ...
Update : 27 สิงหาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำมาตรฐานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา" วันนี้ (27 สิงหาคม 2561) นายพีรพล จริงจิ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประชุม ก.ต.ป.น. ...
Update : 27 สิงหาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดประชุม ก.ต.ป.น.ยกระดับคุณภาพการศึกษา" วันนี้ (27 สิงหาคม 2561) นายสุวรรณ ขวัญแก ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แว่นตา ...
Update : 23 สิงหาคม 2561
"นักเรียนซึ้งน้ำใจโครงการรถแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ที่ สพป.พัทลุง เขต 2" วันนี้ (23 สิงหาคม 2 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้านนักวิทย์1 ...
Update : 16 สิงหาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสู่ห้องเรียนปฐมวัย" วันนี้ (16) สิงหาคม 256 ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด1 ...
Update : 16 สิงหาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ใช้กระบวนการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและสร้างวินัยคนในชาติ" วันนี้ (15 สิงหาคม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

สอบบุคลากรวิทยาศาสตร์ ...
Update : 11 สิงหาคม 2561
"ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ย้ำ สอบลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรวิทยาศาสตร์โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ไร้ปัญหาทุจริต ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

บ้านนักวิทย์ ...
Update : 9 สิงหาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" วันนี้ (9 สิงหาคม 2561) นายสม พุ่มแก้ว ร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

คาราวานวิทยาศาสตร์ ...
Update : 8 สิงหาคม 2561
"คาราวานวิทยาศาสตร์ที่พัทลุง" วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พุธเช้า 8 สิงหาคม 2561 ...
Update : 8 สิงหาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมทางไกลพุธเช้าข่าว สพฐ. บูรณาการกิจกรรม Asain Day" วันนี้ (8 สิงหาคม 2561)  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ท่าลาด ...
Update : 2 สิงหาคม 2561
วันที่ 1 ส.ค.2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เบี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้อนรับปลัดกระทรวง ...
Update : 2 สิงหาคม 2561
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ร่วมต้อนรับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

วันเฉลิม 2561 ...
Update : 2 สิงหาคม 2561
“สพป.พัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ภาษาอาเซียน ...
Update : 26 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 พัฒนาศักยภาพภาษาอาเซียน" วันที่ 25 ก.ค. 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต  ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

แม่ขรีเกมส์ ...
Update : 26 กรกฏาคม 2561
"อัยยะ !!! แม่ขรีเกมส์" วันที่ 25 ก.ค.2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เป็นประธาน ในพิธีเ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้านยาเสพติด ...
Update : 23 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ระดมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด" วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายสม พุ่มแก้ว ร ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ต้นรวงผึ้ง ...
Update : 20 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 พร้อมใจปลูกต้นรวงผึ้งถวายความจงรักภักดี" วันที่ 19 กรกฎาคม 256า เวลา 08.59 น. นายส ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

พะยูนเกมส์ ...
Update : 20 กรกฏาคม 2561
วันนี้ (19 กรกฎาคม 2561) เวลา 14.00 น. นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

นาปะขอ 80 ปี ...
Update : 11 กรกฏาคม 2561
"โรงเรียนวัดนาปะขอ จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 80 ปี ผู้ปกครองมอบถาดหลุมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ว21 ...
Update : 5 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว 21" วันที่ 5 กรกฎ ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

ควบคุมภายใน2561 ...
Update : 4 กรกฏาคม 2561
"สพป.พัทลุง เขต 2 รับการประเมินควบคุมภายใน" วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนั ...
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
 
 
  จิตอาสาจุดบริการ
Update : 19 ธันวาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 จัดทำจุดบริการพักรถพักคนลดอุบัติ ...
ดูรายละเอียด...
 
  จัดทำแผน
Update : 8 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 3 พ.ย.2560 นายอนัน สมาธิ รอง ผอ.สพป.พัทลุง ...
ดูรายละเอียด...
 
  ที่นี่ต้นประดู่
Update : 16 ตุลาคม 2560
29 ก.ย.2560 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรี ...
ดูรายละเอียด...
 
  ธนาคารโรงเรียน
Update : 19 สิงหาคม 2560
"สพป.พัทลุง เขต 2 ปลูกจิตสำนึกนิสัยรัก การออม จัด ...
ดูรายละเอียด...
 
  สร้างโอกาสทางการศึกษา
Update : 16 สิงหาคม 2560
“ปิ๊ง ไอเดีย พัทลุง เขต 2 เคาะประตูบ้านติดตามนักเร ...
ดูรายละเอียด...
 
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
Update : 14 สิงหาคม 2560
นายสุนาจ แก้วสุขและบุคลากรเขตพื้นที่ร่วมพิธีเนื่อง ...
ดูรายละเอียด...